Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Definitie Autorizatia de construire. Ce este Autorizatia de construire? Infomatii despre Autorizatia de construire. Afla mai multe despre Autorizatia de construire. Dictionar de termeni imobiliari, financiar-bancar, juridic, economic si constructii

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Autorizatia de construire


Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata cu Legea nr. 453/2001 (publicata in M.Of. nr. 431/1.08.2001), executarea lucrarilor de constructii poate fi facuta numai pe baza autorizatiei de construire sau desfiintare.

Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire emisa in conditiile legii.

Autorizatia de Construire (AC) este actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.

Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 zile de la data inregistrarii cererii la primarii, pe baza documentatiei care va cuprinde:
-certificatul de urbanism
-dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;
-proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor;
-avizele, acordurile legale stabilite in certificatul de urbanism;
-dovada privind achitarea taxelor legale.

In situatia depunerii unei documentatii incomplete, aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii in vederea completarii acesteia. Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai in conformitate cu proiectul tehnic si a detaliilor de executie.
Institutiile prevazute de lege sa emita acorduri si avize in vederea autorizarii lucrarilor de constructii au obligatia emiterii acestora in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii direct structurilor organizate de consiliile judetene sau locale.

Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie. Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile. În aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, în conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. În situatia în care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism. Investitorul are obligatia sa înstiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial în constructii asupra datei la care vor începe lucrarile autorizate. În caz contrar, daca constatarea faptei de începere a lucrarilor fara înstiintare s-a facut în termenul de valabilitate a autorizatiei, data începerii lucrarilor se onsidera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.
Valabilitatea autorizatiei se mentine în cazul schimbarii investitorului, înaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.

În situatia în care în timpul executiei lucrarilor, si numai în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificari de tema privind constructia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie, potrivit legii. Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu conditia încadrarii noilor propuneri în prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai în limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala.
Nu este necesara emiterea unui nou certificat de urbanism. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii.
Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare.

Potrivit legii, se pot executa fara autorizatie lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul architectural.
Nerespectarea legii privind obligativitatea autorizatiei de construire si incadrarea intocmai in prevederile acesteia este sanctionata de lege.

Pentru instrainarea sau dobandirea constructiilor nu se cere indeplinirea vreunei conditii de forma a actului juridic. Ele pot fi instrainate prin simplul acord de vointa al partilor. Inscrierea unor asemenea acte de instrainare in cartea funciara are ca efect numai opozabilitatea fata de terti.

Trebuie precizat faptul ca instrainarea constructiilor prin act sub semnatura privata nu poate conduce la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent, ci numai la constituirea unui drept de superficie avand ca titular dobanditorul constructiei.

Este posibil ca instrainarea constructiei sa se faca de catre proprietarul ei care nu este si proprietar al terenului aferent acestuia, ci are numai drept de folosinta sau de concesiune. Astfel se va transmite in mod automat, ca efect al transmiterii dreptului de proprietate si dreptul de folosinta sau de concesiune al terenului.
Dictionar de termeni imobiliari


Poti consulta si


 • Acte necesare unei tranzactii imobiliare

  Actele necesare unei tranzacţii imobiliare   - actul de dobândire a imobilului; -extrasul de carte funciară eliberat de judecătoria în a cărei rază teritorială se află imobilul; - autorizaţia de construire intabulată - certificat fiscal eliberat de primărie; - actele de identitate (buletin,paşaport, permis de conducere); - certificat de căsătorie; - exemplare din actul de proprietate (unul în original şi unul în copie); - [...]

 • Autorizatia de desfiintare

  Autorizatia de desfiintare (AD) se emite în aceleasi conditii ca si autorizatia de construire (AC). Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, închiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se fac numai pe baza Autorizatiei de Desfiintare (AD) obtinute în [...]

 • Proiect pentru autorizatia de construire (PAC)

  Faza a proiectului unei constructii care cuprinde: documentatia tehnica minima necesara pentru eliberarea autorizatiei de construire si se constituie din parti ale proiectului tehnic (PT), necesare si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire, dar nu si pentru executia constructiei. El cuprinde planuri de specialitate: arhitectura. autorizatia de construire este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de [...]

 • Proiectul pentru autorizatia de demolare/desfiintare (PAD)

  Autorizatia de demolare este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia se permite desfintarea integrala sau partiala a unui imobil, in vederea re-construirii si re-proiectarii unei constructii noi. Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.