Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Legi online imobiliare: lege online si legislatie on line in domeniul imobiliar. Legislatie internet pentru dreptul de proprietate si legislatie constructii. Legislatia online imobiliara din Romania

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

Ordin 3387 din 2009 pentru modificarea Regulamentului atribuirii locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti


 

Ordin nr. 3387/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 18 decembrie 2009 

Avand in vedere Nota Comisiei pentru atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei nr. 91587 din 7 august 2009; 
in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se completeaza cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune, ale Hotararii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, 
ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti emite urmatorul ordin: 

cauta un termen imobiliar, financiar, economic sau juridic in Dictionarul de Termeni TopEstate Art. I
Regulamentul privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 342 din 17 aprilie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 1
Locuintele de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti se inchiriaza judecatorilor de la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii, personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si unitatilor subordonate, personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti, personalului din sistemul de probatiune, functionarilor publici, functionarilor publici cu statut special si personalului contractual din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, precum si procurorilor detasati in Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti sau in unitati subordonate acestuia care nu au fond locativ propriu de locuinte, pe durata detasarii". 


2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 2 
Inchirierea locuintelor de serviciu pentru persoanele prevazute la art. 1 se face in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se completeaza cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune, ale Hotararii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, precum si ale prezentului regulament". 

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 5
(1) Nu beneficiaza de locuinta de serviciu persoanele prevazute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinta de serviciu in conditiile prezentului regulament, daca ei, sotii sau sotiile lor detin in proprietate o locuinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea ori au instrainat in timpul casatoriei o astfel de locuinta. 
(2) Nu beneficiaza de locuinta de serviciu persoanele prevazute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinta de serviciu in conditiile prezentului regulament, ai caror copii aflati in intretinerea lor au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie a solicitantului sau detin in proprietate o locuinta ori li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale in localitatea in care categoriile de persoane respective isi desfasoara activitatea. 
(3) Nu beneficiaza de locuinta de serviciu persoanele prevazute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinta de serviciu in conditiile prezentului regulament, care detin personal sau sotul/sotia acestora o locuinta din fondul locativ de stat ori o locuinta de serviciu in localitatea in care isi desfasoara activitatea. 
(4) In cazul in care titularul contractului de inchiriere nu mai poate beneficia de locuinta de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, contractul poate fi incheiat, la cerere, cu sotul/sotia care indeplineste conditiile prezentului regulament". 

4. La articolul 7, prevederea referitoare la p^c1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "
Punctajul cuvenit in cadrul fiecarui criteriu este urmatorul 
(p): p^c1 — functia detinuta in sistem: 
§ judecatori si procurori — 10 puncte; 
§ personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor, procurorilor si functionarilor publici cu functii de conducere din cadrul Ministerului Justitiei — 8 puncte; 
§ functionari publici/functionari publici cu statut special cu functii de executie, personalul din serviciile de probatiune — 6 puncte; 
§ personal auxiliar de specialitate si personal conex din cadrul instantelor judecatoresti — 4 puncte 
§ personal contractual — 2 puncte." 

5. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins: 
"Art. 9^1
(1) Atribuirea locuintelor de serviciu disponibile se va face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut. 
(2) In caz de egalitate, se vor avea in vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, in ordinea descrescatoare a ponderii criteriilor." 

6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 10
(1) In scopul atribuirii locuintelor de serviciu, ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti va desemna, prin ordin, o comisie in cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti. 
(2) Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj, pentru fiecare cerere analizata; in caz de diferente intre punctajele acordate de fiecare membru, decide comisia cu majoritatea voturilor celor prezenti. Comisia se considera legal constituita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii sai. 
(3) Lucrarile comisiei vor fi consemnate in procese-verbale care trebuie sa cuprinda motivele de admitere sau de respingere a cererilor privind atribuirea unei locuinte de serviciu. 
(4) Hotararile comisiei pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare". 

cauta o oferta imobiliara pe portalul imobiliar profesionist TopEstate 7. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins: 
"Art. 12^1
(1) Persoanele care beneficiaza de locuinta de serviciu in temeiul prezentului regulament pot solicita schimbul de locuinte de serviciu. Schimbul de locuinte de serviciu se poate face numai la solicitarea titularilor contractelor de inchiriere sau, dupa caz, cu acordul acestora. 
(2) Cererile privind schimbul de locuinte se solutioneaza cu prioritate si cu respectarea conditiilor si a criteriilor de atribuire prevazute de prezentul regulament." 

8. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Prin exceptie de la regula instituita la alin. (1), in cazul in care raportul de munca inceteaza ca urmare a pensionarii pentru limita de varsta, titularul contractului de inchiriere si, dupa caz, sotul sau sotia acestuia isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii. De acest drept beneficiaza numai persoanele pentru care legea il prevede expres". 

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.