Acest site folosește cookie-uri pentru a analiza traficul și a cuantifica anunțurile. Află mai multe OK

Legi online imobiliare: lege online si legislatie on line in domeniul imobiliar. Legislatie internet pentru dreptul de proprietate si legislatie constructii. Legislatia online imobiliara din Romania

Tip tranzacţie
Tip proprietate
Adauga anunt

Articole imobiliareLumea imobiliara

OUG 112 din 2010 pentru modificarea Legii nr. 152 din 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL


OUG Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL. Ordonanta de urgenta 112/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 17 decembrie 2010 

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 Alin. (4) din Constitutia Romaniei,republicata, se motiveaza prin necesitatea modificarii regimului juridic al locuintelor pentru tinerii specialisti din domeniul invatamantului si din domeniul sanatatii, creandu-se posibilitatea vanzarii acestor locuinte. 
Pe baza solicitarilor primite din partea tinerilor specialisti s-a considerat oportun ca Locuintele destinate exclusiv tinerilor specialisti din domeniul Invatamantului si din domeniul sanatatii sa poata fi vandute, in aceleasi conditii ca si celelalte locuinte pentru tineri. 
Sumele rezultate din vanzarea locuintelor destinate exclusiv tinerilor specialisti din invatamant si din sanatate suplimenteaza bugetul aferent acestui program, in vederea continuarii constructiei de locuinte, realizandu-se un numar de unitati locative cel putin egal cu cel existent. 
De asemenea, prin adoptarea prezentului act nOrmativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internationala actuala le are asupra domeniului locuirii in Romania. Astfel, sustinerea cresterii economice se poate realiza si pe calea suplimentarii cererii solvabile pentru persoanele care doresc sa achizitioneze o locuinta. 
Apreciind ca interventia legislativa de urgenta si extraordinara este justificata si de atragerea de urgenta a unor surse suplimentare de finantare pentru constructia de locuinte, neadoptarea acestei masuri ar avea consecinte negative, avand in vedere ca in ultima perioada marea majoritate a Tinerilor medici opteaza sa lucreze in strainatate, fapt pentru care consideram oportuna promovarea acestei ordonante de urgenta care poate conduce la diminuarea migrarii medicilor, asigurandu-le accesul la o locuinta in proprietate in localitatile in care isi desfasoara activitatea. cauta un termen imobiliar, financiar, economic sau juridic in Dictionarul de Termeni TopEstate

 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune modificarea actului normativ pe calea ordonantei de urgenta si adoptarea acesteia cu celeritate. 
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 

Art. I
Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, inclusiv cele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, realizate in conditiile prezentei legi, fac obiectul proprietatii private a statului. Locuintele pentru tineri destinate inchirierii sunt administrate, in conformitate cu prevederile legale in materie aflate in vigoare, de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate, iar cele destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate sunt administrate de autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii. Pentru celelalte locuinte care se realizeaza prin programele de investitii prevazute la art. 7 alin. (6) regimul juridic si modul de repartizare sunt prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare." 

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(1) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, inclusiv cele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, repartizate in conditiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 22, dupa caz, se pot vinde titularilor contractelor de inchiriere, numai la solicitarea acestora, dupa expirarea a minimum un an de inchiriere neintrerupta catre acelasi titular si/sau catre persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii, fara ca vanzarea sa fie conditionata de varsta solicitantului." 

3. La articolul 9, alineatul (2), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"d) valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unele unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii, si reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia. Valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte. Valoarea de inlocuire pe metru patrat astfel calculata se stabileste anual prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare, unitatile prin care se efectueaza vanzarea, potrivit legii, beneficiaza de un comision de pana la 1% din valoarea de vanzare a locuintei, comision care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in pretul de vanzare al acesteia; 

cauta un termen imobiliar, financiar, economic sau juridic in Dictionarul de Termeni TopEstate

e) in cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in pretul locuintelor. Centralele termice raman in administrarea consiliilor locale sau a autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau a unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati pana la vanzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc;". 

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(3) Sumele obtinute din vanzarea locuintelor prevazute la alin. (1) se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte. Dupa retinerea comisionului prevazut la alin. (2) lit. d) si, dupa caz, a valorii de vanzare a constructiilor prevazute la art. 2 alin. (6), sumele obtinute se vireaza de catre autoritatile administratiei publice locale si, respectiv, de operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unitatile aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati in a caror administrare se afla imobilele respective, prin bugetul propriu, catre A.N.L., pentru finantarea programului de locuinte pentru tineri. In colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si cu autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului si sanatatii, A.N.L. tine evidenta sumelor rezultate din vanzare si incasate." 

5. La articolul 19, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(4) Pentru realizarea de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant sau sanatate, autoritatile administratiei publice centrale interesate raspund de punerea la dispozitie a terenurilor in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi in proprietatea publica sau privata a statului si in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale respective sau, dupa caz, in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, in conditiile legii." 

6. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 21
Inchirierea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile art. 19, se face cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) si (5)." 

Art. II
(1) Locuintele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, prin programe de investitii la nivel national, in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si terenul aferent acestora trec, in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in proprietatea privata a statului si raman in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii. 
cauta o oferta imobiliara pe portalul imobiliar profesionist TopEstate(2) Locuintele pentru tineri destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, aflate in curs de executie prin programe de investitii in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au fost receptionate si nu au fost inregistrate ca mijloace fixe pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, urmeaza regimul juridic prevazut de Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta. 
Reglementarea regimului juridic al terenurilor aferente locuintelor se realizeaza in mod corespunzator, potrivit legii. 

Art. III
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. IV

Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.